Plenty of chatting and observation

Plenty of chatting and observation